Bulakij Plastic Your Alternative Choice

veerayabulakij@gmail.com 087-869-6971 Mon - Sat, 8am - 6pm

our products

End Cap Aluminium (ฝาปิดเอ็นแค๊ป)

ใช้เก็บงานปลายแคล้มปิ้ง ให้ดูสวยงาม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนต ที่ใช้ในการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อการสะท้อนความร้อน ป้องกันการกระจายของรังสียูวี มีสีขาวและสีเทา