Bulakij Plastic Your Alternative Choice

veerayabulakij@gmail.com 087-869-6971 Mon - Sat, 8am - 6pm

our products

เส้นดามอะคริลิค

ใช้เชื่อมแผ่นอะคริลิคสำหรับงานกล่องอะคริลิค เป็นส้นดามอะคริลิคแบบสามเหลี่ยม มีจำหน่ายขนาด 3 มิลลิเมตร , 4 มิลลิเมตร , 5 มิลลิเมตร และ 6 มิลลิเมตร ความยาว120 เซนติเมตร