Bulakij Plastic Your Alternative Choice

veerayabulakij@gmail.com 087-869-6971 Mon - Sat, 8am - 6pm

our products

อลูมิเนียมเทปฟลอย

ใช้ในการปิดปลายแผ่นโพลีคาร์บอเนตด้านที่มีรู เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนต ที่ใช้ในการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อการสะท้อนความร้อน ป้องกันการกระจายของรังสียูวี