Bulakij Plastic Your Alternative Choice

veerayabulakij@gmail.com 087-869-6971 Mon - Sat, 8am - 6pm

our products

กระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก คือ กระดาษที่ประกอบด้วยแผ่นปะหน้า 2 แผ่นและมีลอนกระดาษลูกฟูกอยู่ตรงกลาง ใช้เพื่อประโยชน์ในการรับแรงกระแทก นิยมใช้สำหรับหีบห่อ หรือบรรจุสินค้าที่ต้องการการป้องกัน หรือมีน้ำหนักมากๆ

ขนาดตามสั่ง หรือจำหน่ายตามนํ้าหนักสินค้า